Grove sjokoladekjeks

Onsdag er den store handledagen hjå oss, så dagane før prøver me å ete opp alle matrester og anna som går ut på dato i kjøleskapet. Då hovudmålet er å kaste minst mogleg mat, fører det med seg ein heil del interessante middagar… Maten er ikkje alltid ein hit hjå samtlege familiemedlemmer, men den vert stort sett eten opp.

I dag ville ungane bake noko. Me enda opp med å bake grove, mjuke sjokoladekjeks. Då me ikkje hadde sukker, lønnesirup eller anna søtningsmiddel i hus, laga me dei utan. Dei smakte litt som grove rundstykke med sjokolade og valnøtter. Ikkje søtt, men veldig godt. Viss eg skal bake desse grove kjeksa igjen, kjem eg nok likevel til å tilsette sukker eller anna søtt. Likevel var det ei fin oppdaging at grovt mjøl funkar fint i kjeks! Eg enda opp med å ete kjeks til frukost i dag, eg. Hehe.

Ingredienser

4 dl grovbakst

5 dl havregryn

2 ts bakepulver

100 g grovhakka sjokolade

1 dl grovhakka valnøtter

100-150 g smelta smør

1-2 dl eplejuice (dette var ein rest me hadde i kjøleskapet, men ein kan like gjerne bruke vatn)

Bland det tørre og tilsett så det våte. Bland godt og form små kuler (ca. 1ss deig) som du presser ned slik at dei vert flate. Steik på 175 grader i ca. 15 minutt.


Wednesday is our shopping day, so the days before, we try to finish off all leftovers and other food that is expiring. As the main goal is to discard as little food as we can, we tend to have many interesting dinners… The food is not always a hit among all the family members, but most of the time it is eaten up.

Today, the children wanted to bake something. We ended up making soft, whole wheat chocolate chip cookies. As we did not have sugar, maple syrup or other sweeteners at home, we made them without. They tasted like whole wheat buns with walnuts and chocolate. Not sweet, -but still delicious. If I’m going to bake them again, I will probably add some sugar or maple syrup. Still, whole wheat flour was not a bad idea in cookies! I ended up eating cookies for breakfast today. 


/Inga

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Forsmak på vår

Våren banar seg sakte veg utanføre vindaugene våre etter ein lang vinter. Heldigvis starta me tidleg innandørs! Greinene eg samla i hagen i Etne, etter at mor mi beskjærte epletrea, blomstrar. I kjøkenvindauget veks sukkerertene som sonen min sådde for nokre veker sidan. Våren er eit lite eventyr kvart år!


Spring is slowly making its way outside our windows after a long winter. Luckily we started early indoors! The branches I gathered in the garden in Etne, after my mother trimmed the apple trees, are blossoming. In the kitchen window, the snap peas sown by my son a couple of weeks ago, are growing each day. Spring is a little adventure each year!


Ha ein fin dag! / Have a nice day!

/Inga

Kunstige rev i Smedasundet

Ein nydeleg laurdag i Haugesund med forsmak på somar og sol. Is, tivoli og ny (grøn) lærdom under vandring på kaien. Lite visste eg at det var sett ut kunstige rev i Smedasundet. For eit stilig prosjekt! Håpar det har gått vel!


A lovely Saturday in Haugesund with a taste of summer and sun. Ice-cream, fun fair and new (green) knowledge during a stroll at the harbour. Little did I know that some initiators have placed artificial reefs in the Smedasund strait. Such a cool project! I hope it has been successful! 


LagreLagre

Fordelene med andelsbruk

Invitasjon Eikanes 2018 Fulltekstversjon (04.12 5)Me vart medlem av Eikanes andelsbruk i heimbygda mi Etne, for eit år sidan. Det har vore ei veldig kjekk og morosam oppleving og eg vil definitivt anbefale det til andre som er nysjerrige på andelsbruk. Eg tenkte eg skulle dele hovudfordelane med å bli med i eit andelsbruk her!

Ny kunnskap

Andelsbruket vårt dyrker økologiske grønsaker. Ved å delta i alt frå såing til hausting, lærer du langt meir enn du ville har gjort om du las ei bok. «Learning by doing» har aldri stemt betre!

Fersk mat

Somaren var særs våt og kald i fjor, noko som påverka avlinga stort. Likevel fekk me hausta store mengde tomater i drivhuset, lauk, betar, poteter, gulrøter med meir. Me fekk til og med kjøpe eit halvt lam, ferdig slakta, frå bonden. Det har gitt oss mange nydelege middagar dei siste halvåret og enda er det litt igjen til grillsesongen.

Grønsaker som er dyrka lokalt og kjøt som du veit kjem frå dyr som har hatt sunne og gode liv, smakar kort og godt betre enn den anonyme maten du finn i butikken.

Å støtte det lokale landbruket

Noreg si sjølvforsyning av grønsaker- og korn er no på rundt 46%, noko som plasserer Noreg på botn i verda når det kjem til sjølvforsyning. På same tid har 2 av 5 gardar i landet blitt lagt ned siden 1999, og 5% av matjorda er ikkje lenger i bruk. Ved å støtte lokale gardar, kan me motarbeide nedbygginga av norsk landbruk og sørge for at viktig kunnskap om matproduksjon framleis vert spreidd.

Bygge fellesskap

Ved å bli med i eit andelsbruk møter du nye og interessante menneske som deler dine interesser. Eit andelsbruk kan kort og godt vere ei kjelde til nye idear, venskap og kontaktar!

Lære å ete etter sesongane

I dag er det ikkje enkelt å få auge på sesongvarene i butikken. Ok, du får kanskje ikkje norske blåbær 12 månadar i året, -men gjer det eigentleg noko når ein kan få blåbær frå Guatemala i april? Ja, faktisk. Blåbær frå Guatemala har reist ein lang veg før dei kjem til den lokale butikken din. Energien (og utsleppa) det tek å produsere og frakte blåbær jorda rundt, er langt større enn for blåbær som vert dyrka i Noreg, -eller enda betre, i nabolaget ditt. Ved å ete etter sesong, kan du verkeleg fråtse når norske råvarer er på sitt beste, og du kan samstundes vete at dei er produserte på eit meir etisk og miljøvenleg vis.

Å ganske enkelt gle seg til dei ulike sesongane er også ein stor fornøyelse. Ved å delta i eit andelsbruk, får du større oversikt over sesongen til dei ulike grønsakene. Ved å hauste dei sjølv, får du ei større takksemd og respekt for all tid og arbeid det tek frå eit frø blir til ein grønsak som kan haustast. Det er langt vanskelegare å kaste mat du har hausta sjølv, enn mat du har kjøpt på butikken!

Invitasjon Eikanes 2018 Fulltekstversjon (04.12 5) 1


We joined a CSA (Community Supported Agriculture) in my hometown, Etne, a year ago. It has been a very fun and interesting experience and I would definitely recommend it to other people who are curious about CSA. Here are the (in my opinion) main benefits!

New knowledge

Our CSA focuses on organic vegetables. By participating in everything from sowing to harvesting the vegetables, you learn much more than you would by reading a book. «Learning by doing» has never been more right!

Fresh food

The summer was very cold and wet las year, which affected the crops greatly. Still, we got to harvest loads of tomatoes from the greenhouse, onions, beets, potatoes, carrots and more. We even received a half lamb, ready butchered, that has given us many delicious dinners.

Vegetables grown locally and meat that you know comes from animals that have had happy and healthy lives, simply tastes better than the anonymous produce you find in the stores.

Supporting local farms

Norway’s self-sufficiency rate of plant produce is now at 46%, which places Norway on the bottom of self-sufficiency in the world. On the same time, 2 out of 5 farms in Norway have been shut down since 1999, and 5% of the top soil is no longer in use. By supporting local farms, we can prevent the downsizing of Norwegian agriculture and make sure that important knowledge of farming is still being spread.

Building community

By joining a CSA you meet new and interesting people, who share the same interests. A CSA can be a great start for new ideas, friendships and connections.

Learn to eat seasonally

Today, it is not easy to spot seasonal produce in the stores. Ok, you might not get Norwegian blueberries 12 months a year, but is that really an issue when you can have blueberries from Guatemala in April? Actually, it is. Blueberries from Guatemala have travelled a long way before entering your local grocery store. The energy (and Co2-emissions) it takes to produce and ship the berries around the globe, is much larger than for the blueberries grown in Norway, -or even better, -in your local neighbourhood! By eating seasonally, you can really feast when the Norwegian produce is at its best, and you will know that it has been produced in an ethically and more environmental friendly way. 

To simply look forward to the different seasons is also a huge treat! By joining a CSA, you get a greater overview of the seasons of the different vegetables. By harvesting them yourself, you get a new appreciation and respect for all the time and work it takes for a seed to grow into a vegetable ready for harvest. It is much harder to throw away food you have gathered with you own hands.


Har du noko erfaring med andelsbruk eller kunne du tenkje deg å delta i eit? Om du bur på Haugalandet, er du hjarteleg invitert til å ta kontakt med Eikanes økologiske  andelsbruk! 

Do you have any experience with CSA or would you like to attend one? 

/Inga

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Dei beste tinga i livet er ikkje ting

Om du stadig går og leiter etter nøklar, lommebok, mobiltelefon, ladarar (tja, den lista er uendeleg) som meg, bør du også lese De beste tingene i livet er ikke ting av Liv Loftesnes og Yngvar Andersen. Den er interessant og tankevekkande om kva som skjer om ein reduserer antal ting i huset sitt, -og beheld berre det ein verkeleg bruker og er glad i. Mindre rot, meir tid, pengar og energi til å fylle dagane med dei beste tinga i livet, -som ikkje er ting. Eg vart frykteleg inspirert!

Forfattarane har også ein blogg der dei poster tips, oppskrifter med meir. Den er vel verd å stikke innom!


If you constantly find yourself searching for your keys, wallet, mobile phone, chargers (oh, the list is endless) like me, you should read the book «The best things in life aren’t things» by Liv Loftesnes and Yngvar Andersen. Interesting and thought-provoking on the consequences of reducing the number of things in your home, -and only keeping what you really use and love. I was really inspired! 

Liv and Yngvar also has a blog where they post interesting tips, recipes and more. A blog worth following!


 Har du lest denne boka, Konmari-metoden eller andre rydde-bøker? / Have you read this book, the Konmari Method or other books on decluttering your life? 

/Inga

LagreLagre

LagreLagre