Bevar Skattkammeret

På onsdag kunne ein lese i Haugesunds avis at Skattkammeret i Haugesund står i fare for å stenge. Årsaka er manglande bevillingar frå det offentlege. Dei siste tre åra har dei motteke støtte frå Barne, -ungdoms- og familieetaten. I år har søknaden deira hamna nede på prioriteringslista. Om dei ikkje får midlar, må dette særs populære tilbodet stenge.

Skattkammeret har primært drive med utlån av sport-og fritidsutstyr til born og unge. Frå 2016 til 2017 hadde dei ei auke i utlån på heile 115%! I tillegg til utlån, er Skattkammeret ein populær stad å henge for unge i byen, og dei har også tilbydd kurs i grafitti, parkour og kunst, som raskt har blitt fullbooka, med lange ventelister.

Me har sjølve benytta oss mykje av Skattkammeret i vinter. Med ungar som veks ut av skiskoa nesten før sesongen er omme, har det kjentest særs meiningsfullt å kunne låne skiutstyr, i staden for å kjøpe nytt kvart år. Dette er også eit særs viktig miljøargument. I ei tid der me leitar etter måtar å redusere klimaavtrykket vårt, viser ein studie gjort på NTNU, at å redusere antall ting me kjøper, er langt viktigare enn å slå av lyset eller dusje kortare. Landa med høgast forbruk, har 5,5 høgare miljøbelastning enn verdsgjennomsnittet. Noreg er eit av desse landa. Så, dess fleire saker me kjøper, dess meir vert produsert og dess større utslepp får me. Ergo er utlån og deling av skiutstyr og anna eit særs fint tiltak for miljøet. For kvar ting me låner i staden for å kjøpe, reduserer me eigne CO2-utslepp.

Minst like viktig er det sosiale argumentet. Barnefattigdomen i Haugesund har auka dei seinaste ti åra. I 2016 levde 10,8% av borna under 18 i låginntektsfamiliar. Dette er ein 75% auke frå 2006. Samstundes veit me at det er eit aukande klasseskilje i borne- og ungdomsidretten i Noreg. Høgare kontingentar og eit stort kjøpepress på utstyr, ekskluderer i veksande grad born frå låginntektsfamiliar. Dette er særs uheldig, då idretten og kulturtilbodet til unge er ein viktig møtestad utanom skulen. Her får born og unge møte kvarandre på andre arenaer enn i klasserommet, utvikle ferdigheiter og få sosiale band. Gratis utlån av utstyr hjå Skattkammeret er difor særs viktig i inkluderinga av dei som elles ikkje hadde hatt moglegheit til å delta på desse arenaene.

Når Skattkammeret i tillegg ser ut til å vere eit populært supplement til fritidsaktivitetar elles i byen, har dette lokalet ein skikkeleg Kinderegg-effekt! Det er eit godt miljøtiltak, eit viktig tiltak for å utlikne sosiale skilnadar og ein kjærkomen stad å vere for unge i byen.

Det skal opp til vurdering i formannskapet om Skattkammeret skal få deler av midla som ligg under barnefattigdomsmidla til kommunen. Eg håpar inderleg at politikarane ser gevinsten i å oppretthalde dette tilbodet. Vil det ikkje vere langt dyrare å legge det ned, for så å bygge det opp att på eit seinare tidspunkt? Her snakkar me om eit særs velfungerande og populært tiltak med positive gevinstar på fleire nivå!

Om ikkje kommunen kan trå til, håpar eg at næringslivet kan bidra. Først og fremst for i år, men aller helst som ein stabil støttespelar framover. Det må vere krevjande for drivarane å halde motet oppe, når ein ikkje veit om ein får statlege bevillingar frå år til år. Per no treng dei 200.000 kr for å drive ut året. Så, om det er ei eller fleire bedrifter som ynskjer å bidra til miljøsaka, til å utjamne dei sosiale skilnadane i byen og styrke fritidstilbodet til born og unge, er Skattkammeret ei gylden sak å støtte!

2 thoughts on “Bevar Skattkammeret

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s