Den nyttige ringblomen

Eg plukka med meg ein bukett ringblomar i går i åkeren. Dei er fargesterke og fine, men i tillegg er dei smarte i ein kjøkenhage, då dei trekk nyttige insekt med seg. Kronbladene kan etast og er lekre både som kakepynt og i salat.

Eg likar dei betre og betre. Som bukett minnar dei meg om uregjerleg hår som står til alle kanter. Sjarm!

Energirikekonferansen 2018

Eg var så heldig å få delta på Energirikekonferansen 2018 her i Haugesund. Årsaka er at skulen eg jobbar ved har starta ei miljøsatsing det siste halvåret (meir om det seinare) som eg er involvert i. I tillegg skal eg vere kontaktlærar i forskingsklassen på VG1 i år, som har eit utvida fokus på teknologi og forsking. Me inviterer gjerne eksterne personar innimellom for å halde presentasjonar i undervisningstimar hjå oss. Dette for å knyte tema i undervisning opp mot «den verkelege verda» og synleggjere for elevane korleis det dei lærer no er relevant for jobb og utdanning seinare. Me deltok både for å lære, men også for å bli litt betre kjend med energisektoren lokalt. I tillegg var det særs spanande å vere der som privatperson, -som ikkje har inngåande kunnskap om energisektoren i Noreg og kor me står.

Første dagen låg fokuset i stor grad på oljesektoren og korleis situasjonen for dei er no mot det grøne skiftet. Fleire påpeika den store utfordringa me står ovanfor. På eine sida bruker me meir og meir energi i den vestlege verda. Samstundes ser ein ei global befolkningssvekst og tidlegare u-land som no ynskjer same levestandard som oss. Dette vil føre til at energibehovet vil vere enda større i framtida enn det er i dag. Då er det utfordrande når ein skal redusere bruke av kol, olje og gass, til fordel for forbybare energiar, -når nettopp dei førstnemnde energikjeldene står for 80% av energiproduksjonen i verda i dag.

Det vart også påpeika korleis norsk oljesektor er «den mest miljøvenlege» i verda, med streng lovgjevning, låge utslepp m.m. Om me stoppar vår oljeutvinning, vil ikkje det ha noko å seie for oljebruken i verda. Snarare vil andre oljeland raskt trø til å fylle tomrommet etter Noreg. Fleire hevda at det difor er betre at verda nyttar norsk gass og olje i ein overgangsfase mot grønare energikjelder, enn til dømes kol frå kraftverk i andre land.

Det er nok mykje sant i dette, og det er ingen tvil om at det aukande energibehovet kjem på kollisjonskurs med omstilinga til bærekraftig energikjelder. Omstillinga er ikkje gjort i ein handvending, -og om me kjem dit at majoriteten av energien me bruker er t.d. solenergi, vassenergi og vindenergi, er likevel sol- og vindenergi sårbare ressursar, som fører til at ein treng ein backup, -der fleire peiker på gass som den beste løysinga.

Uansett, klimaendringane vil ikkje ta ein pause om me fortset å pumpe opp norsk olje fordi den er meir etisk og «rein» enn andre land si olje. Difor kan me ikkje la det bli ei kvilepute. Det var unison tale frå samtlege deltakarar på konferansen at me treng eit grønt skifte. Også frå oljesektoren. Klimaendringane skjer i eit rasande tempo og nye utfordringar i Noreg, som den varme somaren med tørke, reduserte avlingar, skogbrannar og meir, -er ei ubehageleg påminning om dette.

Det positive i det heile, som fleire påpeika, er at me i Noreg er gode på omstillling. Oppbygginga av oljesektoren med store energiselskap og mange underleverandørar skjedde i eit raskt tempo, der mange samarbeida for å komme fram til gode løysingar og ny teknologi. Kompetansen frå denne sektoren, frå fagarbeidarar til ingeniørar, er gull verdt når me no skal bevege oss i ei grønare retning. Med det høge utdanningsnivået i Noreg, at me er gode på omstilling, at me har høg tillit til kvarandre og det unike trepartssamarbeidet, gjer at me kan snu oss raskare enn andre land.

Samstundes skal me ikkje vente å finne «den nye olja». I staden må me satse breidt på naturressursane våre, å vere best på ny teknologi og levere løysingar som resten av verda ynskjer å ta i bruk. Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, framheva korleis Noreg er særs gode på idéar og pilotar. Men me er mindre gode på å sette idéane ut i produksjon og levere på volum. Dvs. kunne levere mange produkt, raskt til kundar. Her er det særs postivt med den store satsinga på næringsklynger rundt om i landet, kor små bedrifter kan samarbeide og hauste av kvarandre sine erfaringar.

Maritime Clean Tech på Stord er ei næringsklynge som leverer verdensleiande løysingar på enkelte område.

I tillegg skal ein ikkje kimse av innovasjonen som skjer i eksisterande bedrifter og selskaper. Det er ikkje slik at alle oppfinningar skjer i ein garasje hjå ein som har fått ein god idé. Vel så mange skjer hjå Hydro, Equinor og andre store selskap, som har stor kompetanse og økonomiske musklar til å teste ut nye idéar som kan vere gull verdt i det grøne skiftet.

Men. Næringslivet kan ikkje sitte og vente på at forbrukarane skal etterspør miljøvenlege produkt og tenester, eller at politikarane skal legge dei perfekte rammene for ny industri. Politikarane på si side kan ikkje sitte på gjerdet og vente på at næringslivet skal «fikse det grøne skiftet» heilt aleine, ei heller at veljarane skal gi signal om kva som er det rette. Folk flest kan heller ikkje vente på at næringslivet skal komme opp med miljøvenlege tiltak, men bør etterspør det og velje vekk mindre miljøvenlege produkt. Veljarane må også legge press på politikarane og krevje større fokus på bærekraft. Som sagt. Ingen bør sitte på vent og vente på at andre skal ta tak.

Det er klårt at politikarane har eit overordna ansvar for å legge til rette for ei meir bærekraftig utvikling, men politiske beslutningar tek av og til litt for lang tid. Det er då viktig at me er utolmodige på endringar, -både hjå folk flest og i næringslivet. Det grøne skiftet kjem. Det er det ingen som tvilar på, -og dess snarare Noreg er i vendinga, dess betre er me stilt for det som måtte komme. Det må ein heidundrande dugnad til.

Godt at Noreg er god på nettopp det!

Kunstige rev i Smedasundet

Ein nydeleg laurdag i Haugesund med forsmak på somar og sol. Is, tivoli og ny (grøn) lærdom under vandring på kaien. Lite visste eg at det var sett ut kunstige rev i Smedasundet. For eit stilig prosjekt! Håpar det har gått vel!


A lovely Saturday in Haugesund with a taste of summer and sun. Ice-cream, fun fair and new (green) knowledge during a stroll at the harbour. Little did I know that some initiators have placed artificial reefs in the Smedasund strait. Such a cool project! I hope it has been successful! 


LagreLagre

Putt restane i ei pannekake

Ei sak eg har bestemt meg for, er å bli flinkare til å legge ut minipostar innimellom. Ofte  får eg idear eller kjem over ting eg gjerne vil dele på bloggen gjennom dagen. I staden, ender eg opp med å lage mat, ta meg av klesvask, få unna jobb eller legge ungar. Er det fleire som har utfordringa med at sjølve «livet» kjem i vegen for den nøye planlagde timeplanen du har i hovudet? 😀 Neidå, eg er eit kvardagsmenneske av dimensjonar og elskar dei vande rutinane, men det hadde vore kjekt å oppdatere litt oftare her inne. «Det perfekte er det gode sin fiende» og «litt er betre enn ingenting», så frå no av skal eg vere mindre kritisk til eigne postar. Det betyr fleire bilete tatt med iPhone og kortare tekstar. Lengre innlegg vil framleis komme, men forhåpentlegvis vil eg oppdatere her meir jamnleg.

Så, her er dagens mini-post; ein skikkeleg restefest av ein middag. Har du restar frå gårsdagen, er det alltid ein vinnar å putte dei i ein wrap dagen etter. Om du ikkje har tortillas liggande klare, er grove pannekaker eit godt alternativ! Lag ei røre av 50/50 sikta kveitemjøl og sammalt mjøl (til saman ca. 3 dl), 3 egg, 5 dl mjølk og 1 stor ss smelta smør. Steik på medium-høg varme, og server med den toppingen du finn i kjøkenskap og kjøleskap.

I går stod fylgjande på bordet: kalde falafels, edamame-bønner, raspa ost, soltørka tomater i olje, rømme, youghurt naturell, lønnesirup og bacon. Ein skikkeleg restefest av ein middag, der alle sine smakslaukar vart nøgde.

Nam!


I have decided to become better at «micro-blogging». Often during the day I get ideas or come across things I’d love to share. Instead, I often end up cooking, doing the laundry, working in the evenings and putting kids to bed. Anyone else having the problem of «life» disturbing the carefully planned time scheduled in your head? 😀 But, «done is better than perfect» and «something is better than nothing», so from now on, I’m going to be less critical to my posts. That means more photos shot with my iPhone and shorter texts. Longer posts will also occur, but hopefully my blogging will become more regular. 

Here is today’s micro-post: a real scrap dinner, made by yesterday’s dinner and what we could find in the fridge. If you have leftovers, a real winner is always to put it into a wrap. If you don’t have tortillas at home, whole wheat pancakes are a great alternative. Make a batter consisting of 50/50 white flour and whole wheat flour, 3 eggs, 5 dl milk and 1 large tablespoon melted butter. Fry on a medium-high heat and serve with whatever you can find in your pantry and fridge.

Yesterday we had the following toppings on the table: cold falafels, edamame, grated cheese, sun dried tomatoes, sour cream, youghurt, maple sirup and bacon. A real leftover feast, where everyone’s taste buds were pleased. 

Yum!


 

Håpar du fylgjer med vidare, sjølv om det vert meir blogging frå mobilen! 🙂

/Inga

LagreLagre

Heilt løk

Eg har fått mengder med lauk og kvitlauk frå andelsbruket vårt. Nokre idear til kva eg kan lage av desse fine her?


I have gotten loads of garlic and onions from our CSA. Any ideas to what I can make out of these beauties?


/Inga